FAQ

frequently asked questions

Voor uw gemak hebben we de veel voorkomende vragen per categorie gebundeld. Mocht uw vraag er niet tussen zitten of blijft u met vragen zitten, dan vernemen wij dat graag van u via: info@translatorsunite.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Vragen over de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor vertalers en tolken

Nee, de Translators Unite polis is een bedrijfsverzekering. Eventuele materiële en immateriële schades die u als privépersoon heeft veroorzaakt, vallen buiten de dekking.

Translators Unite heeft een unieke VOLWAARDIGE Europese dekking. Veel verzekeraars hebben als voorwaarde voor dekking dat het onderliggende contract tot stand is gekomen conform het NEDERLANDS recht. Mocht u bijvoorbeeld uw eigen leveringsvoorwaarden terzijde schuiven door het accepteren van de leveringsvoorwaarden van een buitenlandse partij – dit is bijvoorbeeld een eis van de buitenlandse partij – dan is de kans groot dat u bij schade GEEN dekking heeft.

De Translators Unite polis biedt OOK dekking wanneer de opdracht conform een ander Europees rechtssysteem tot stand is gekomen. Dit is een unieke dekking. De verzekeraar vindt wel dat u een inspanningsverplichting heeft om het contract conform het Nederlands recht tot stand te laten komen, maar dit is dus geen voorwaarde voor dekking als bij veel andere verzekeraars.

Primair zijn de activiteiten die verbonden zijn aan het werk van een vertaler of tolk verzekerd. Qua inhoudelijke werkzaamheden worden geen uitzonderingen gemaakt. U bent zowel verzekerd als u bijvoorbeeld juridisch of technisch vertaalt/tolkt. Ook als u vertaler- of tolkcollega’s inschakelt en deze werkzaamheden op uw factuur bijschrijft. U fungeert dan als een soort ‘hoofdaannemer’ richting de opdrachtgever. Ook deze activiteiten zijn meeverzekerd op de Translators Unite-polis. Dit is bij veel beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen niet meeverzekerd. Daarnaast zijn werkzaamheden zoals het geven van taallessen ook meeverzekerd.

Andere activiteiten vallen niet standaard onder de dekking van de polis. In overleg kan de dekking wel worden uitgebreid, zodat andere activiteiten ook onder de dekking van de polis vallen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar polis@translatorsunite.nl.

Doorgaans bevatten veel beroeps- en aansprakelijkheidsverzekerineng een naverrekening clausule. Hierbij is het premiebedrag gebaseerd op een geschatte omzet. Hebt u op het einde van het jaar een hogere omzet dan vooraf aangegeven, dan krijgt u een narekening. Dat betekent dat u dan zou moeten bijbetalen. De Translatorus Unite polis bevat geen naverrekening, maar slechts 1x per 3 jaar een opgave van uw omzet. Alleen bij een aanzienlijke toename van uw omzet, zal de premie opnieuw worden herzien.

Indien u aansprakelijk wordt gesteld door een opdrachtgever voor opdrachten verricht in jaren dat u geen  beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering had afgesloten, bent u niet verzekerd. Om eventuele historische risico’s af te dekken, kunt u bij veel verzekeraars een zogenoemd ‘inlooprisico’ afkopen. De Translators Unite-polis heeft standaard een inlooprisico van vijf jaar. Hiermee bent u dus verzekerd tegen schades die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de Translators Unite-polis, maar die zich pas tijdens de looptijd van de polis openbaren.

Houdt u er rekening mee dat alleen schadegevallen in behandeling worden genomen waarvan u niet wist of niet kon weten dat er schade is ontstaan.

De Translators Unite polis wordt slechts 1x per 3 jaar verrekend. Tussentijdse omzetschommelingen hebben dus geen effect op de dekking. Mochten er extreme omzetstijgingen plaatsvinden, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te communiceren via polis@translatorsunite.nl.

Iedere schade is maatwerk. Wij adviseren u een schade zo snel mogelijk aan ons te melden via polis@translatorsunite.nl. De polisvoorwaarden zijn uiteraard beschikbaar ter inzage. Deze kunt u bij ons opvragen per e-mail.

Dit is afhankelijk van het type wijziging. Neemt u bijvoorbeeld personeel aan, dan heeft dit wellicht impact op uw premie. Een adreswijziging daarentegen heeft geen effect op uw premiestelling. Ook een aansprakelijkheid heeft in beginsel geen invloed op uw premiebetalingen.

De polis hanteert het principe van ‘hantering vrijheid leveringsvoorwaarden’. De gebruikte voorwaarden hebben dus in beginsel geen effect op de dekking van de polis. Wel hebben deze een effect op het gehanteerde eigen risico bij beroepsaansprakelijkheid (zuivere vermogensschade). Bij het hanteren van risico beperkende leveringsvoorwaarden bij een opdracht wordt het eigen risico verlaagd naar € 500,- per aanspraak.

Ja, voor vertalers en tolken die risico beperkende leveringsvoorwaarden hanteren bij de opdracht, is het verlaagde eigen risico van toepassing. Leveringsvoorwaarden zijn in de zin van de Translators Unite polis risicobeperkend wanneer de volgende regels zijn toegepast:

“De aansprakelijkheid van verzekerde wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat verzekerde voor de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 6 maanden geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het honorarium van maximaal 6 maanden. De leveringsvoorwaarden zijn vooraf – of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst- in het bezit van de opdrachtgever”.

LET OP: Wanneer u geen eigen leveringsvoorwaarden hanteert, of bovengenoemde risicobeperkte tekst niet in uw leveringsvoorwaarden hanteert, heeft u evengoed WEL volledige dekking op de Translators Unite-polis, echter met een eigen risico ad. € 1.000,- per aanspraak. Dit in tegenstelling tot veel andere verzekeraars, die de dekking dan beperken tot aan het bedrag van de vertaalopdracht.

Per de door u opgegeven ingangsdatum, mits u bij de slotvragen heeft geantwoord met ‘JA’. Is een van de afsluitende vragen met ‘NEE’ ingevuld, dan is de dekking pas van kracht na beoordeling door een acceptant bij Nedasco. U krijgt hiervan dan bericht. De ingangsdatum van de verzekering kan echter nooit in het verleden liggen.

Vragen over de rechtsbijstandsverzekering voor vertalers en tolken

Translators Unite heeft bij DAS een rechtsbijstandsverzekering met incasso voor ZZP ingekocht. Deze rechtsbijstandsverzekering biedt dekking voor juridische geschillen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Uitgezonderd hierop zijn geschillen die betrekking hebben op onroerende zaken, hiervoor bent u alleen gedekt in Nederland.

De dekking voor hulp bij incassozaken is alleen voor Nederland.

Op de DAS Rechtsbijstandsverzekering met incasso voor ZZP zijn de volgende juridische geschillen niet mee te verzekeren:

–          Geschillen met een belang onder de € 400,-.

–          Geschillen die te maken hebben met vermogensbeheer, het aanvechten van subsidies of algemeen verbindende rechtsregels. Daarnaast zijn ook geschillen die betrekking hebben op het beheer van de onderneming uitgesloten.

–          Juridische geschillen die al lopen ten tijde van de aanvraag van de rechtsbijstandsverzekering.

–          Geschillen waarvan u redelijkerwijs had kunnen verwachten dat deze zouden optreden ten tijde van het afsluiten van de rechtsbijstandsverzekering.

Bij een rechtsbijstandsverzekering is de ingangsdatum zeer afhankelijk van het soort geschil dat u heeft. Daarom een overzicht:

Hoofdregel: de eerste drie maanden na het afsluiten van de rechtsbijstandsverzekering kunnen geen geschillen worden aangemeld.

Bij geschillen over onteigening geldt een wachttijd van 12 maanden voordat u het geschil kunt aanmelden.

Heeft u reeds een rechtsbijstandsverzekering lopen en wilt u oversluiten dan kan het zijn dat bovenstaande niet van toepassing is. Neemt u daarom even contact met ons op, dan beoordelen wij uw huidige polis om een goed advies te kunnen geven. Stuurt u een kopie van huidige rechtsbijstandsverzekering naar: polis@translatorsunite.nl.

Onmiddellijke dekking op uw rechtsbijstandsverzekering heeft u bij een geschil over openstaande facturen, deze kunt u dus per direct uit handen geven aan ons.

U heeft ook onmiddellijke dekking bij een geschil over schade of ongeval met uw bedrijfsvoertuig.

Net als u zijn ook wij ondernemers. U wilt uw factuur betaald hebben maar de klantrelatie zo min mogelijk belasten. Daarom hebben wij gekozen voor de Rechtsbijstandsverzekering van de DAS. Het gehele invorderingsproces valt onder de rechtsbijstandverzekeringsdekking. Van aanmaning tot en met de eventuele dagvaarding, het gehele proces wordt van u overgenomen.

U krijgt 5% pakketkorting wanneer u zowel de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering bij Translators Unite heeft afgesloten. U krijgt dan 5% korting op het gehele pakket.

Schade melden en wijzigingen doorgeven

Hoe meld ik een schade en waar vind ik de daarvoor noodzakelijke formulieren?

Op grond van de polisvoorwaarden dient u een schade zo spoedig mogelijk te melden. U kunt uw schade 24 uur per dag melden. Stuurt u hiervoor een e-mail naar polis@translatorsunite.nl.

Ook indien u het vermoeden heeft aansprakelijk gesteld te worden voor schade, adviseren wij dit zo spoedig mogelijk te melden bij ons. Hoe eerder u ons betrekt in het traject, des te beter kunnen wij u begeleiden. Stuurt u daarvoor een e-mail naar polis@translatorsunite.nl.

Stuurt u dan de volgende gegevens mee zodat wij uw schade in behandeling kunnen nemen: De aansprakelijkheidsstelling die u heeft ontvangen – wie stelt u aansprakelijk, waarom en voor welk bedrag – of een onderbouwing van uw vermoeden waarom u verwacht aansprakelijk gesteld te worden.

Later volgt het invullen en ondertekenen van een Schade Aangifte Formulier die door ons aan u wordt toegezonden.

Binnen 7 werkdagen krijgt u een bevestiging van de melding van de schade. Iedere (aansprakelijkheid)schade is maatwerk. De vervolgstappen worden daarna bepaald door de verzekeraar, uzelf en Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer.

Nee, indien u aansprakelijk bent gesteld, de dekking is vastgesteld en het verzekerd bedrag binnen de limiet valt, zal de verzekeraar dit bedrag voor u uitkeren aan de tegenpartij. Het eventuele eigen risico zal niet door de verzekeraar worden uitgekeerd.

Nee. Heeft de verzekeraar een schadebetaling moeten doen, dan heeft dit in principe geen gevolgen voor uw toekomstige premiebetalingen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn extreem grote schades, en veel, kort op elkaar volgende schades. In het uiterste geval kan de verzekeraar overgaan tot royement van uw polis.

Voor alle betrokken partijen staat het correct afhandelen van de schadeclaim voorop. Afwikkeling van een schademelding gebeurd te allen tijde vanuit het belang van u, de vertaler of tolk. Uiteraard vernemen wij het graag wanneer u niet tevreden bent over de schadebehandeling.

Ja, de verzekering dekt in beginsel alleen aansprakelijkheid voor activiteiten verricht als vertaler of tolk. Gaat u andere activiteiten ontplooien, dan vallen deze in beginsel buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. De dekking van de polis is in overleg uit te breiden met andere activiteiten. Wijzigingen kunt u doorgeven via polis@translatorsunite.nl.

Adreswijzigingen kunt u doorgeven via polis@translatorsunite.nl. Wij zorgen ervoor dat de wijzigingen worden doorgevoerd. U ontvangt binnen 7 werkdagen een nieuw polisblad. Het doorgeven van een adreswijziging is gratis.

Uw nieuwe bankrekeningnummer kunt u doorgeven via polis@translatorsunite.nl. Wij maken u erop attent dat wanneer er geen premie kan worden geïncasseerd, de dekking NIET van toepassing is.

Binnen de wettelijke bedenktijd van 30 dagen na het afsluiten van de polis kunt u de polis kosteloos opzeggen. Wanneer u dit per ingangsdatum doet, zal de volledige premie worden gerestitueerd. Via polis@translatorsunite.nl kunt u uw opzegging kenbaar maken, met vermelding van de bedrijfsnaam en het polisnummer.

Na de periode van 30 dagen, heeft de polis een looptijd van 12 maanden (gerekend vanaf de ingangsdatum). Na deze 12 maanden is de polis dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand. Ook deze opzegging kunt u kenbaar maken via polis@translatorsunite.nl.

Bij overlijden van de verzekeringnemer, het beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, binnen 30 dagen na het online afsluiten van de verzekering. Na looptijd van 12 maanden (gerekend vanaf de ingangsdatum): dagelijks, met een opzegtermijn van 1 maand.

De Translators Unite-polis is per e-mail te beëindigen. Stuurt u hiervoor een e-mail aan polis@translatorsunite.nl.

Nee, wij vinden het niet meer van deze tijd om verzekeringen aan te bieden met een looptijd langer dan 12 maanden.

Vragen over onze samenwerkende partners

Rick Guitjens RAIA van Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer is een van de mede-initiators van Translators Unite. Binnen de samenwerking is Guitjens Verzekerings & Risicobeheer verantwoordelijk voor afhandeling van schademeldingen. Schades dient u te melden bij Translators Unite. Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer verzorgt de feitelijke afhandeling van de schademelding. Voor meer informatie over Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer kunt u terecht op http://www.guitjens.nl/

Nedasco treedt op als ‘serviceprovider’ richting Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer. Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer behartigt de belangen voor de Translators Unite-polis. Nedasco heeft van verzekeraar Nationale Nederlanden de volmacht gekregen om namens hen polissen te accepteren en schades te behandelen.

Nedasco verzorgt voor Translators Unite de gehele backoffice. Daarom ontvang u post van Nedasco en niet van Translators Unite. Op de polis staat wel het logo van Translators Unite. Het voordeel hiervan is een snelle acceptatie en een zeer persoonlijke schadebehandeling. Voor meer informatie over Nedasco kunt u terecht op http://www.nedasco.nl/

Binnen de samenwerking is Nationale Nederlanden de partij die het financiële risico draagt en de financiële afhandeling van de Translators Unite-polis draagt. Voor meer informatie over Nationale Nederlanden kunt u terecht op www.nn.nl

Wij zijn als vertaalbureau de initiator van dit verzekeringspakket. Interlect adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties bij het inzetten van taal en cultuur als strategisch middel bij het realiseren van hun (inter)nationale ambities. Ons uitgangspunt is hierbij aandacht. Aandacht voor onze klanten, aandacht voor kwaliteit, aandacht voor de ontwikkelingen van onze mensen en nieuwe technologieën en aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dit alles met als doel het rendement van onze klanten te verhogen (behalen van meer omzet, effectiever werken, voorkomen van miscommunicatie door taalbarrières). Voor meer informatie kijk op www.interlect-groep.nl.

Vragen over Translators Unite

Onze doelstelling is om een product aan te bieden dat kwalitatief hoogwaardig is tegen een scherp tarief. Daardoor hebben we ervoor gekozen het proces van acceptatie en administratie aan de voorkant zo eenvoudig mogelijk te houden.

Uw vragen zullen wij zoveel mogelijk per e-mail proberen af te handelen. Voor algemene zaken kunt u mailen naar info@translatorsunite.nl. Voor zaken rondom de verzekering kunt u mailen naar polis@translatorsunite.nl. Wanneer het de afwikkeling van uw vragen ten goede komt nemen wij persoonlijk contact met u op.

Mocht u dringende vragen hebben zijn wij bereikbaar op 085-40 14 631.

Op de homepage kunt u bij ‘direct online afsluiten’ een Translators Unite-polis afsluiten. Een handtekening is niet nodig. Na het afsluiten heeft u 30 dagen wettelijke bedenktijd. Ook kunt u de afschrijving binnen 8 weken laten storneren van uw rekening. In het algemeen geldt: zonder premiebetaling is er ook geen dekking van toepassing.

Afsluiten door middel van een papieren aanvraagformulier is ook mogelijk. Stuurt u hiervoor een e-mail met dit verzoek naar polis@translatorsunite.nl. U ontvangt dan ons aanvraagformulier. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier ingevuld en gescand weer terug te mailen naar polis@translatorsunite.nl of per post te sturen aan Translators Unite, Bisschop Zwijsenstraat 119a, 5021 KB Tilburg.

De Translators Unite polis is een exclusieve samenwerking tussen Translators Unite, Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer, Nedasco en Nationale Nederlanden. Het is om die reden dan ook niet mogelijk de polis via uw eigen assurantietussenpersoon af te sluiten.

De looptijd van de Translators Unite polis bedraagt 12 maanden. Na deze 12 maanden is de polis dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 maand.

Na het afsluiten van de Translators Unite polis ontvangt u een e-mail met daarin de door u opgegeven gegevens en daarnaast ontvangt u binnen 7 werkdagen per post een polisblad. U ontvangt het polisblad van serviceprovider Nedasco. Voor meer informatie zie `Wat is de rol van Nedasco in de samenwerking´ of kijkt u op www.nedasco.nl.

De afsluitkosten worden éénmalig in rekening gebracht om de polibescheiden voor u in orde te maken. Bij voortzetten van de polis worden deze kosten niet in rekening gebracht. Over deze afsluitkosten dient de wettelijke assurantiebelasting betaald te worden.

Sinds 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21% en wordt berekend over de premie en poliskosten. De assurantiebelasting wordt door Translators Unite in zijn geheel afgedragen.

Afhankelijk van de manier waarop u wenst te betalen, worden incassokosten in rekening gebracht. De kosten die in rekening worden gebracht, zijn onder andere voor de verzending van de factuur, transactiekosten en beheerskosten.

De kosten die in rekening worden gebracht bedragen – afhankelijk van de manier u wenst te betalen – zijn € 0,85 per maand, per kwartaal of per jaar.

Onze FAQ is constant in ontwikkeling, en wij staan open voor uw input. Mist u een vraag? Stuurt u ons dan een e-mail: info@translatorsunite.nl met daarin zo concreet mogelijk uw vraag. U krijgt zo snel als mogelijk een antwoord op uw vraag. Eventueel voegen wij uw vraag toe aan deze pagina.